You are here Articles วารสารสัตว์ป่าเมืองไทยปีที่ 20

วารสารสัตว์ป่าเมืองไทยปีที่ 20

E-mail Print PDF

jwt-20วารสารสัตว์ป่าเมืองไทยปีที่ 20 ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมคณะกองบรรณาธิการหนึ่งท่านคือ   น.สพ. ดร. บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานด้านการศึกษาวิจัยสัตว์ป่าในสวนสัตว์และในสภาพธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศมาเป็นระยะเวลายาวนาน เพื่อมาช่วยร่วมพิจารณาบทความวิจัยที่ส่งมาลงในวารสารสัตว์ป่าเมืองไทย ที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้ต่อไปจากการจัดลำดับครั้งล่าสุดวารสารสัตว์ป่าเมืองไทย มีค่า Thai-Journal Impact Factors .ในปี 2555 สูงสุดเป็นลำดับที่ 2 จากฐานข้อมูลวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากจำนวน 251 ฉบับ และถูกประเมินให้อยู่ในวารสารกลุ่ม 1 ที่มีความพร้อมเข้าสู่ระบบ ACI (Asian-Journal Citation Index ) ต่อไป ซึ่งประจวบเหมาะกับการสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 34 นี้ที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ"การอนุรักษ์สัตว์ป่า ยุคพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"Wildlife Conservation with ASEAN Conservation Community (ACC)

นับว่าเป็นอย่างก้าวย่างที่สำคัญยิ่งที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือกันในงานการอนุรักษ์สัตว์ป่าของประเทศในภูมิภาคนี้ต่อไปด้านวารสารสัตว์ป่าเมืองไทยฉบับนี้เนื้อหาประกอบไปด้วย 10 เรื่องเป็นนิพนธ์ต้นฉบับทั้งหมด โดยพบว่ามีแนวโน้มจำนวนเรื่องที่ส่งมาจะเพิ่มมากขึ้นและมีความหลากหลายของผู้ส่งบทความมาจากหน่วยงานที่หลากหลายทั้งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศมากขึ้นทุกปีปัจจุบันวารสารสัตว์ป่าเมืองไทย ได้ดำเนินการย้ายเซิฟเวอร์เว็บไซด์มาไว้ที่  http://jwt-bioff.forest.ku.ac.th เนื่องจากเซิฟเวอร์เดิมคือ  www.jwt.thaiwildlife.org ได้หมดสัญญาเช่าลงสำหรับการจัดพิมพ์วารสารสัตว์ป่าเมืองไทยฉบับนี้ที่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นเพราะได้รับการสนันสนุนจากคือศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อนแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า-ประเทศไทยและกองทุนสัตว์ป่าโลก-ประเทศไทย อีกทั้งหน่วยงานดังกล่าวนี้ยังได้เป็นทั้งเจ้าภาพร่วมในการการสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 34 ด้วยโดยต้นฉบับได้รับความร่วมมือในการตรวจทาน แก้ไขและคำแนะนำ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและกองบรรณาธิการทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือด้วยดีเสมอมาและสุดท้ายต้องขอขอบคุณทีมงานจากหนังสือ Advanced Thailand Geographic ที่ช่วยในการออกแบบปกวารสารฉบับนี้ ทางคณะบรรณาธิการต้องขอกล่าวขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Download ไฟลล์เอกสารประกอบ

Joomlart