You are here Articles วารสารสัตว์ป่าเมืองไทยปีที่ 19 ฉบับที่ 1

วารสารสัตว์ป่าเมืองไทยปีที่ 19 ฉบับที่ 1

E-mail Print PDF

วารสารสัตว์ป่าเมืองไทยปีที่ 19 ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมคณะกองบรรณาธิการหนึ่งท่านคือ ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี ซึ่งผู้ที่ทำงานวิจัยและมีผลงานเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ที่มีสาเหตุมาจากสัตว์ป่ามาอย่างยาวนาน เพื่อมาร่วมพิจารณาบทความวิจัยที่กำลังเป็นที่สนใจในกระแสโลกปัจจุบัน อีกทั้งยังปรับปรุงระบบการอ้างอิงและสิ่งที่ใช้อ้างอิง ให้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เพื่อให้ตอบสนองต่อการสืบค้นในการอ้างอิงต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

ด้านวารสารสัตว์ป่าเมืองไทยฉบับนี้เนื้อหาประกอบไปด้วย 6 เรื่อง โดยเป็นนิพนธ์ต้นฉบับ 4 เรื่อง และเอกสารปริทัศน์ 3 เรื่อง ซึ่งพบว่าผู้ส่งบทความมาจากหน่วยงานที่หลากหลายทั้งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศ

 

 

ปัจจุบันวารสารสัตว์ป่าเมืองไทย ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index  Center)ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และถูกประเมินให้อยู่ในวารสารกลุ่ม 1 ที่มีความพร้อมเข้าสู่ระบบ ACI (Asian-Journal Citation Index ) ต่อไป  

ดังนั้นสำหรับผู้ที่สนใจจะส่งผลงานมาลงในวารสารสัตว์ป่าเมืองไทย ตั้งแต่ฉบับปีที่ 20 เป็นต้นไปนั้น ทางกองบรรณาธิการ จะพิจารณารับเรื่องเฉพาะการส่งทาง On-line เท่านั้น โดยรายละเอียดต่างๆนั้นสามารถติดตามได้จากเว็บไซด์ www.jwt.thaiwildlife.org

สำหรับการจัดพิมพ์วารสารสัตว์ป่าเมืองไทยฉบับนี้ที่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นเพราะได้รับการสนันสนุนจากคือศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อนแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักความหลากหลายทางชีวภาพสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า-ประเทศไทยและบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) อีกทั้งหน่วยงานดังกล่าวนี้ยังได้เป็นทั้งเจ้าภาพร่วมในการการสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 33 ด้วยโดยต้นฉบับได้รับความร่วมมือในการตรวจทาน แก้ไขและคำแนะนำ จากผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกและกองบรรณาธิการทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือด้วยดีเสมอมาและสุดท้ายต้องขอขอบคุณทีมงานจากหนังสือ Advanced Thailand Geographic ที่ช่วยในการออกแบบปกวารสารฉบับนี้ ทางคณะบรรณาธิการต้องขอกล่าวขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้กองบรรณาธิการ

 

สารบัญ(Contents)

- การศึกษาประชากรและชีวสัณฐานของนกอุ้มบาตร (Motacilla alba)  ณ จุดเกาะนอนจังหวัดลำปาง

STUDY ON POPULATION AND MORPHOMETRIC OF PIED WAGTAIL (Motacilla alba) AT WINTER ROOSTING SITE IN LAMPANG PROVINCE

- นิเวศวิทยาของช้างป่า (Elephas maximus ) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ
ECOLOGY OF ASIAN ELEPHANT (Elephas maximus ) IN PHU WUA WILDLIFE SANCTUARY, BUENG KAN PROVINCE


- ความชุกชุมและพื้นที่อาศัยที่เหมาะสมของหมาใน (Cuon alpinus) และเหยื่อหลักในอุทยานแห่งชาติทับลาน
ABUNDANCE AND HABITAT SUITABILITY OF DHOLE (Cuon alpinus) AND THEIR MAIN PREY IN THAP LAN NATIONAL PARK


- สัณฐานวิทยาของลูกอ๊อดบางชนิดในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
MORPHOLOGY OF SOME TADPOLES IN KHON KAEN UNIVERSITY, KHON KAEN PROVINCE

REVIEW ARTICLE
- บัญชีรายชื่อสัตว์เลื้อยคลานในประเทศไทย
CHECKLIST OF REPTILES IN THAILAND

- บัญชีรายชื่อสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในประเทศไทย
A CHECKLIST OF AMPHIBIANS IN THAILAND


Download ไฟลล์เอกสารประกอบ

Joomlart