You are here Home

ความสัมพันธ์ระหว่างเสือดาวกับปัจจัยแวดล้อมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเสือดาวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง กับปัจจัยแวดล้อม? อันได้แก่ สังคมพืชคลุมดิน ลำห้วย ถนน แหล่งโป่ง หน่วยพิทักษ์ป่า ความสูงจากระดับน้ำทะเล และความลาดชัน ด้วยหลักการวิเคราะห์ความถดถอยทางสถิติ (Regression analysis) โดยใช้ตำแหน่งของเสือดาวที่ได้จากการติดตามสัญญาณวิทยุ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2537 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2542 ทั้งหมด 3691 ตำแหน่ง นำมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อมทั้ง 7 ปัจจัยข้างต้น พบว่า ปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้พื้นที่ของเสือดาวตลอดทั้งปี มี 5 ปัจจัย คือ ความลาดชัน ลำห้วย หน่วยพิทักษ์ป่า ถนน และแหล่งโป่ง

Read more...

Page 4 of 4

Joomlart

Contact us

สำนักงาน

  • ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-0176
  • โทรสาร 0-2942-8107 (คุณเพ็ญศรี ขอบเขตต์)