วารสารวนศาสตร์

วารสารวนศาสตร์ เริ่มตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยตีพิมพ์เอกสารวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การป่าไม้ เพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านหลักการและการประยุกต์ทางนิเวศวิทยาและการจัดการป่าไม้ ของนักวิจัยชาวไทยและนานาชาติ โดยผ่านการตรวจสอบจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (peer-review) ด้านการป่าไม้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ